elvima.giftzampazh.jpgΣτα σχέδια γνωμοδότησης σχετικά "με την οδηγία 2002/73/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών" και "την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών-2008". Δεκτές έγιναν οι τροπολογίες που υπέβαλλε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη στο σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με "τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τους όρους εργασίας" από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, με τις τροπολογίες της Ευρωβουλευτού: • ζητείται από την Επιτροπή να εποπτεύει τη μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στα Kράτη Mέλη, με την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει και επί παραλείψει, ούτως ώστε να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους,
• η Επιτροπή, τα Kράτη Mέλη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργοδότες, καθώς και όλοι οι κυβερνητικοί και μη παράγοντες καλούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εν λόγω Οδηγία καθώς και η ενημέρωσή για τις δυνατότητες προσφυγής σε περίπτωση διάκρισης,
• ζητείται επιτακτικά από τους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης που προβλέπονται από την Οδηγία, να δρουν ανεξάρτητα παρέχοντας συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων και ασκώντας ερευνητική δραστηριότητά; στο πλαίσιο αυτό ζητείται από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη δίκαιη χρηματοδότηση των δομών και των δραστηριοτήτων αυτών των φορέων,
• επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας σχετικά με τις γονικές άδειες, ειδικότερα όσον αφορά τους γονείς παιδιών με αναπηρία,
• υπογραμμίζεται η ανάγκη καταπολέμησης των ειδικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία καθώς και οι γονείς παιδιών με αναπηρία ως προς την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ομάδων.

Παράλληλα, υιοθετήθηκαν οι τροπολογίες της κ. Tζαμπάζη στο σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με "την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών-2008" στα πλαίσια της ίδιας Επιτροπής. Mε τις εν λόγω τροπολογίες:

• ζητείται από τα Kράτη Mέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, των συνθηκών εργασίας, του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, της επαγγελματικής ανάπτυξης και προαγωγής, της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας, της απόλυσης, της αναστροφής του βάρους της απόδειξης στις περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της προστασίας της εγκυμοσύνης, της μητρότητας, της πατρότητας, καθώς και στην πρόσβαση και την παροχή προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών (φροντίδας παιδιών, φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων εξαρτημένων ατόμων),
• η Επιτροπή και τα Kράτη Mέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα και οι δράσεις πολιτικής που στοχεύουν στην βελτίωση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνοτικής καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως επίσης των γυναικών που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω συσχέτισης όπως μητέρες ή σύζυγοι ατόμων που υφίστανται διακρίσεις,
• ζητείται από τα Kράτη Mέλη να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή βιώσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές καταστάσεις γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως για παράδειγμα εργασία μερικής απασχόλησης, διακοπές επαγγελματικής πορείας, οικογένειες με πολλά εξαρτώμενα άτομα,
• εκφράζεται υποστήριξη προς τις πρωτοβουλίες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το πρόγραμμα PROGRESS για την περίοδο 2007-2013 και οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν, μεταξύ άλλων, τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να προωθήσουν τον αγώνα κατά των διακρίσεων.

Όπως επεσήμανε η κ. Tζαμπάζη: "Η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, χάρη στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στα ειδικά μέτρα για την πρόοδο των γυναικών, στα προγράμματα δράσης, στον κοινωνικό διάλογο και στον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Ωστόσο από την έκθεση της Επιτροπής «η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2008», συνάγεται ότι υπάρχει ελλιπής εκπροσώπηση των γυναικών σε καίριους για την οικονομική ανάπτυξη τομείς, στους οποίους συνήθως καταβάλλονται υψηλές αμοιβές, ενώ οι γυναίκες είναι επίσης συχνότερα υποχρεωμένες να επιλέξουν ανάμεσα στα παιδιά και την επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς υπάρχει έλλειψη υποστηρικτικών ρυθμίσεων εργασίας και υπηρεσιών φροντίδας και επειδή εμμένουν τα στερεότυπα των φύλων και ο άνισος καταμερισμός των οικογενειακών υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της ποσοτικής, και κυρίως της ποιοτικής διάστασης της ισότητας οφείλει να βρίσκεται το επίκεντρο των προσπαθειών μας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Kράτη στη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας 2002/, προκειμένου να προτείνουμε στοχευμένα μέτρα που θα εστιάζουν στην πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας".

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 224 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200