Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ». µε προϋπολογισµό: 161.290,32 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 200.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. serres.pkm.gov.gr) Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2321355129, FAX επικοινωνίας 2321085990

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, στις 19-3-2019 και ώρα 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη στις 26-3-2019 και ώρα 10:00 π.µ στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τέρµα Οµονοίας, και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ (ΟΙΚ) και ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΛΜ) εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην A2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ή ∆ΥΟ Α1 τάξη και άνω σε κοινοπραξία για αναβάθµιση πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ και που είναι εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Ο Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) µήνες.

Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ. Το έργο αφορά την επισκευή κα συντήρηση των εξωτερικών όψεων και εσωτερικών χώρων του ∆ιοικητηρίου Σερρών όσο αφορά οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και θα γίνει επέµβαση όπου θεωρηθεί αυτή απαραίτητη από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι βασικοί στόχοι σχεδιασµού επικεντρώθηκαν στην εξυγίανση και αναβάθµιση όλων των χώρων των γραφείων του ∆ιοικητηρίου Σερρών που παρουσιάζουν κάποια προβλήµατα.Οι κύριοι άξονες παρέµβασης είναι: Εσωτερικοί χρωµατισµοί τοίχων, ψευδοροφών, θυρών διαδρόµων του κτιρίου, Εξωτερικοί χρωµατισµοί όψεων του ∆ιοικητηρίου, Αποκατάσταση φθορών σε γείσα και κορωνίδες των όψεων του κτιρίου

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.226,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών Κ.Α.Π. έτους 2018 µε κωδικό έργου 4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17, Π.Ε. Σερρών. Π.Κ.Μ. (CPV: 45453000-7, NUTS: EL526).

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Π.Κ.Μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 3330/2018 απόφαση Της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ–ΑΗ∆ΟΝΑ

Διαβάστε επίσης: