Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ230/11-9-2017 Προσφυγής-αίτησης συμβιβασμού του κ. Κάντιου Άγγελου του Στέφανου, κατά και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

-Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018”.

-Έγκριση  του  πρακτικού  1  της  επιτροπής  διαγωνισμού  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 60.000,00  € χωρίς Φ.Π.Α. & 74.400,00  € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

-Έγκριση εκτέλεσης με απ΄ ευθείας ανάθεση στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 64117, μέρους της προμήθειας “καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων για τρία (3) έτη”,  ποσού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

-Έγκριση εκτέλεσης με απ΄ ευθείας ανάθεση στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 63518, μέρους της προμήθειας τροφίμων (γάλα), πoσού 22.693,21 € με Φ.Π.Α..

-Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. 415/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με θέμα “Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών”.

Διαβάστε επίσης:Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 385 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200