Στις 29 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου Σκουτάρεως, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο Σερρών με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην περιοχή πράξης εφαρμογής “Εργατικές Κατοικίες” του Δήμου Σερρών με χαρακτηρισμό “Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού” και μερική ανάκληση της υπ΄  αριθμ.  215/2019 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ   2ο:    Τροποποίηση της αριθ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίηση της υπ. αριθ. 435/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά  την λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς <ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ>”.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για το έργο: ¨Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών¨ πρ/σμού 1.050.000,00 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).                                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.      

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: “Αναπροσαρμογή-επικαιροποίηση-συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Πρόταση αδελφοποίησης της πόλης Pantelimon (Ρουμανία), με την πόλη των Σερρών.          
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης    

ΘΕΜΑ   6ο:    Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της “Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών” (ΔΑΕΚΑΣ), λόγω παραίτησης και ορισμός νέου μέλους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση τροποποίησης της αρ. 684/2019 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   8ο:    Πρόσληψη κοινωνικής/ού λειτουργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις διατακτικές Σεπτεμβρίου 2020, λόγω μη εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ. 57/2020 απόφασης.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση ανανέωσης της παραχώρησης κατά χρήση, προς τον Δήμο Σερρών, του οικισμού ΣΕΡΡΕΣ V, στις Εργατικές Κατοικίες Κηφισσιάς, του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ 10ο:    Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας “MIL OIL HELLAS A.E.”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  11ο:   Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση συμμετοχής στο δίκτυο Space4People, φάση ΙΙ, που χρηματοδοτείται από το URBACT III και αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 63.832,50 € για την υλοποίηση αυτού.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας Δήμου Σερρών στην Πλατεία Ελευθερίας¨ έτους 2020-2022.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας, τμήματος του υπ’ αρ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων των Β΄ Νεκροταφείων, βάσει του Ν. 4692/2020, άρθρ. 132, παρ. 1.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης:   
α) 123,02 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου στο ΟΠ 38  του  συνοικι-
σμού Καλών Δένδρων,
β) 33,40 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου  στο  ΟΠ 38  του  συνοικι-
σμού Καλών Δένδρων,
γ) 52,32 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου  στο  ΟΠ 38  του  συνοικι-
σμού Καλών Δένδρων  και
δ) 267,96 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου στο ΟΠ 38  του  συνοικι-
σμού Καλών Δένδρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  19ο:    Έγκριση νέας (7ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural Dipole.                                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  20ο:   Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) ¨Αντικατάσταση - επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λευκώνα (Β’ φάση)¨ έτους 2010 της Δ.Κ. Λευκώνα του πρώην Δήμου Λευκώνα¨  
β) ¨Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Λίμνη στην έδρα του Δήμου¨, έτους 2010 της Δ.Κ. Λευκώνα του πρώην Δήμου Λευκώνα¨ και              
γ) ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: “Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών (10ετίας 2018-2027)”.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ιωάννης.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
                        α) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους
                            2018,
                        β) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας, έτους 2009,  στην  ΔΚ  Λευ-
                             κώνα του πρώην Δήμου Λευκώνα,
                        γ) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας, έτους 2010,  στην  ΔΚ  Λευ-
                             κώνα του πρώην Δήμου Λευκώνα  και
                        δ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018.                      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.                                                                                                                                   

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) συνεργείου μοτοσυκλετών  στην οδό Μεραρχίας 112, στις Σέρρες.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ  25ο:   Θεσμοθέτηση θέσεως στάθμευσης για το Σύλλογο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ στο Λευκώνα Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης:

  • ΚΕΔΗ Σερρών: 4.960 ευρώ για πυροτεχνήματα Ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ ενέκρινε την προμήθεια πυροτεχνημάτων(αθύρματα) για τον εορτασμό του Πάσχα. Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε...