Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σερρών

serreslife

Η σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2018, η έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών και η έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες κυριαρχούν μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, κατά την συνεδρίασή του, που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 19:00. Συνολικά θα συζητηθούν 42 θέματα.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.                                                                                                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.   

ΘΕΜΑ   2ο:    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας.                                                                                                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:
α) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  οδικού 
δικτύου έτους 2016   και 
β) Αποπεράτωση   κλειστού   γυμναστηρίου   Αγίου    Ιωάννη    Δήμου
Σερρών.                                                                                                                  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2018.                                                                                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.                                                                                                                        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.   

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες, καθώς επίσης και για εργασία πέραν του ωραρίου.                                                                        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για το έτος 2018¨.                                                                                                             
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με  θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014¨.                                                                                                              
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ:
α) αρ.  204/2017  με   θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2016   του
ΟΠΑΚΠΑ¨  και
β) αρ. 205/2017 με θέμα: ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2018
και  του  πίνακα   στοχοθεσίας   οικονομικών   αποτελεσμάτων   του
ΟΠΑΚΠΑ¨ .    
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

ΘΕΜΑ  11ο:   Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019.        
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.    

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2018.                             
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 ΘΕΜΑ  13ο:  Περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης λύσης σύμβασης του κτηνιάτρου κ. Αγαθαγγελίδη Κυριάκου.                                                                                               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.                 
                   
ΘΕΜΑ  14ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 6.000,00 € για την υλοποίηση νέων δράσεων από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σε αυτές.                                                                                                    
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.     

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση τροποποίησης μέρους της υπ’ αριθμ. 804/2017 Α.Δ.Σ. “¨Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: Δημιουργία  πολιτιστικού   διπόλου   στην   διασυνοριακή   περιοχή Cultural Dipole¨, στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”.                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ¨Προμήθειας διατακτικών δεμάτων αγάπης (τροφίμων) σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2017 – Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2018¨.     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Σχετικά με προμήθεια πινάκων ζωγραφικής.     
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:
α) Οικονομική αποτίμηση του Δημοτικού Δάσους Σερρών    και                                                                                                                               
                        β) Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Δούκας Γ.    

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 50107/25-11-2016 σύμβασης για την προμήθεια ¨γάλακτος, τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου¨.    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών, για το έργο: ¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών¨.     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  23ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την υπηρεσία ¨Ευρεία επιθεώρηση οδικής ασφάλειας του δημοτικού οδικού δικτύου¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  24ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την παροχή υπηρεσιών ¨Καθαρισμός υδροληψίας τάφρου Μπέλιτσας¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ  25ο:   Κατηγοριοποίηση αυτοκινητοδρομίου Σερρών σύμφωνα με το Ν. 4479/2017.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο Σερρών.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.   

ΘΕΜΑ  27ο:   Εξέταση αιτήματος αγροτών περί αναδρομικής εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 549/2017 Α.Δ.Σ., για το έτος 2016.         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  28ο:   Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπαλουκτσή Βασιλείου για κατάληψη δημοτικής έκτασης τμημάτων αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.                                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  30ο:   Περί διαγραφής ακινήτου με ΑΚ 19441 στο Ο.Π. 520, από το Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών.                                                                                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  31ο:   Σχετικά με ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας του δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                       
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ.,  Γκότσης Η.,  Δούκας Γ.,
Μερετούδης Δ., Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π.      

ΘΕΜΑ  33ο:   Υποβολή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, της ένστασης του αναδόχου επί του πρωτοκόλλου και των απόψεων της επιτροπής για το έργο: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3699/2008.        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:
                        α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018,     
β) Εργασίες αποκατάστασης  ουσιωδών  ελαττωμάτων  στο  έργο  των
βιοκλιματικών αναβαθμίσεων    και
γ) Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους
2017.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:
α) Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017,  
β) Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου   αυτοκινητοδρομίου
Σερρών   και
γ) Εργασίες  οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις   στην   περιοχή   Σιγής
πόλης Σερρών, έτους 2016. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  36ο:   Σχετικά με τοποθέτηση ξύλινων επιφανειών σε κοινόχρηστο χώρο:
α) του καταστήματος καφέ ¨Η ΠΛΑΤΕΙΑ¨ (Πλ. Ελευθερίας) και
β) του κατ/τος ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨ (Πεζόδρομος Κερκύρας)
ως χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.                      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  37ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.                           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 789/2017 Α.Δ.Σ. και έγκριση διαγραφής του υπ’ αριθμ. 2065/2017 χρηματικού καταλόγου.                            
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  39ο:   Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακά επιδόματα.                                                               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

ΘΕΜΑ  40ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ  41ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                            
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Αραμπατζή Θεόδωρου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.                                                         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ