Μόνο σημαιοφόροι και παραστάτες στην παρέλαση σε όλο τον Νομό Σερρών

Όπως αποφασίστηκε την Τρίτη, σχετικά με τον...

Π.Ε Σερρών: 60 θάνατοι από covid 19 από 1η Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου

Η αυξημένη επιδημιολογικά εικόνα της Π.Ε σχετικά με τις...

Αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στις Σέρρες

Αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στο Δήμο Σερρών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και επιβεβαιώνεται, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΣ,  από τις μετρήσεις της περασμένης εβδομάδας.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες εστίασης και φύλαξης ,ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

  • (5)ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • (3) ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
  • (5) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • (7) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
  • (1) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑ
    Δ. Βισαλτίας
  • (1) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑ
    Δ. Βισαλτίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 3° χλμ Σερρών Δράμας Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την, στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Λύρατζη Αναστασίας (τηλ.
επικοινωνίας 2321094685), κας Σπαθάρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας 2321094799) και κας Κελφωτίου Φωτεινής (τηλ. επικοινωνίας 2321094794).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας , στο κατάστημα του ΚΕΦΙΑΠ και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, των δήμων Σερρών και Βισαλτίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε επίσης: