serreslifeΣτην πρόσληψη 460 ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών , όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης.
 
Σύμφωνα με τον  Δήμαρχο, η πρόσληψη του παραπάνω αριθμού πολιτών στο Δήμο Σερρών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αριθμ. 5.206/01/2012 ανακοίνωσης του ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε περί σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Σερρών»
 
Από τις 460 θέσεις, οι 270 αφορούν στο Δήμο Σερρών, ενώ οι υπόλοιπες  190 στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 
Ειδικότερα:
 
·        Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: 70 άτομα.
·        Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών: 50 άτομα.
·        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σερρών: 70 άτομα.
 
Οι προϋποθέσεις
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
 
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 
• Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
 
Να σημειωθεί ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν με τους εξής τρόπους:
 
Α. Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Εργατικό Κέντρο Σερρών (Μεραρχίας 38 - Σέρρες).
Αρμόδια πρόσωπα:
 
Κ. Σεμέλογλου Αθανάσιος & κα Ροϊδου Γαλήνη,
από ώρα 08:00 έως 15:00, (τηλ.: 23210 24455).
 
Β. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
                     ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε (για Π.Ε. Σερρών)
Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Υπ’ όψιν κ. Σ. Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, από 7/08/2012 έως 16/08/2012.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή των θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα»:
 
α) Σε όλα τα γραφεία των Κ.Ε.Π του Δήμου Σερρών.
β) Στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ) Στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε).
δ) Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
ε) Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
 
Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και στα γραφεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων για τα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο Δήμος Σερρών, συνέταξε ειδικό έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση τους, το οποίο και διανέμεται από τα γραφεία των Κ.Ε.Π και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε άλλα εμφανή σημεία του Δημαρχείου.

serreslifeΤο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11810/οικ.6.2793/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

με την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 6.206/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 90 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 έως το Σάββατο 28 Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη.

Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Σερρών :
ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Υψηλάντους 4 3ος Όροφος, Σέρρες
ΤΗΛ .2321023640
Ώρες παραλαβής αιτήσεων καθημερινά 9:30-13:30 , από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 2310 534322 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.gr

evz ktirioΤο Εργοστάσιο Σερρών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Σερρών.

Οι θέσεις είναι:

 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 16
ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΩΡΓΟΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 6
ΔΕ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 14
ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8
ΥΕ ΜΟΝΩΤΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΘΕΡΜΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ 1
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 4
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 4
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 5
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ 4
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 8
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΜΟΥ 2
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 4
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 3
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ 3
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΕΣΩΝ PELLETS 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΤΟΥ 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 1

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Σερρών – 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360).

kounoupia helicopterΗ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την εταιρεία (δειγματολήπτες – ψεκαστές) στα πλαίσια της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Νομού Σερρών για το έτος 2012 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

eltaΤο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0341 του Δήμου Σερρών, που εδρεύει στο Διοικητήριο, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Tα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ανακοίνωσαν την πρόσληψη συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιστολικού Ταχυδρομείου Κεντρικής Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδων Διανομής) που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Πιερίας. Συγκεκριμένα, για το νομό Σερρών προβλέπεται η σύσταση  τεσσάρων (4) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Διανομέων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Μονάδα Διανομής Σερρών – ΕΛΤΑ, Ευζώνων 29, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 55/2011) (τηλ. επικοινωνίας 23210-59970).
Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία των ΕΛΤΑ Σερρών, στο ΚΕΠ 0341 του Δήμου Σερρών, στο Διοικητήριο, ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ 0341 του Δήμου Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).
Η Διευθύντρια
του ΚΕΠ0341 Δήμου ΣερρώνΓαλήνη Χαμάλη

hospital_serresΜέσα στην  εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη 7K/2009, που αφορά την πλήρωση  με σειρά προτεραιότητας 1.727 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε φορείς του υπουργείου Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ηδη η προκήρυξη  βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο  και σύμφωνα με πληροφορίες η 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα.

Το νέο προσωπικό  θα στελεχώσει Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Μονάδες του ΕΣΥ σε όλους  τους Νομούς, ενώ η πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνεται στις ειδικότητες: ΠΕ Nοσηλευτών 28, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 36, ΤΕ Μαιευτικής, 94, ΤΕ Νοσηλευτικής 511, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 42, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 37, ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων 134, ΔΕ Νοσηλευτικής 615, ΔΕ Παρασκευαστών 58, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων 44 κ.ά.