Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας του Διεθνούς Πανεπιστημίου και  πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ Σερρών Δ. Χασάπης με δηλώσεις κατηγόρησε τον πρόεδρο της Διοικούσας Γ. Στάμου ότι του έστειλε 50 σέλιδο Σχέδιο οργανογράμματος, το οποίο δεν είναι προιόν της συσταθείσας Επιτροπής, καθώς αυτή δεν συνεδρίασε καμία φορά.

Ο κ. Χασάπης ανέφερε ότι υπάρχουν σημεία στο οργανόγραμμα  που αγγίζουν τα όρια του γελοίου και ότι “είναι μακριά από αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι το βέλτιστο”

“Με το 50σέλιδο οργανόγραμμα εάν υιοθετηθεί  θα έχουμε σημαντική ποιοτική υποβάθμιση  γι αυτό είναι μη αποδεκτό, με ότι αυτό σημαίνει.Δεν πρόκειται να το δεχθούμε με τίποτα”, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Ο Δ. Χασάπης θέλοντας να “φωτογραφίσει” το 50σέλιδο οργανόγραμμα παρομοίασε το Διεθνές Πανεπιστήμιο ως ένα  “περίπτερο” που θέλει να απορροφήσει τρία Σούπερ Μάρκετ (ΤΕΙ)  , δηλαδή τα τρία ΤΕΙ με τα οποία συγχωνεύθηκε.

Τι απαντά ο πρόεδρος της Διοικούσας

Το esos επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Διοικούσας κ. Στάμο ο οποίος μας είπε ότι το 50σέλιδο που στάλθηκε στον κ. Χασάπη είναι ένα προσχέδιο και όχι απόφαση. Το θέα του προσχεδίου θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Διοικούσας.

Δείτε το βίντεο από το ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:

Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Διοικούσας υπέγραψε και απέστειλε , προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τις αρμοδιότητες των αντιπροέδρων  της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τ, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ψύλλο Δημήτριο

Α. Στον Ψύλλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, Αφυπηρετήσαν Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Αντιπρόεδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως εξής:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος

2. Προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3. Προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

4. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τη μέριμνα για τη διασύνδεση με συναφείς εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους.

5. Συντονίζει την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και θα προΐσταται του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

6. Προΐσταται του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

7. Υπεύθυνο για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.

8. Συντονίζει τις ενέργειες για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

9. Προΐσταται της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.

10. Εποπτεύει επί θεμάτων και δράσεων φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.λπ.).

11. Εποπτεύει επί θεμάτων συμβουλευτικής και πληροφόρησης των φοιτητών.

12. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+.

13. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Τζιώνα Παναγιώτη

Β. Στον Τζιώνα Παναγιώτη του Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε, του Αντιπρόεδρου Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, του Πρόεδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και υπεύθυνου επίβλεψης πά- σης φύσεως έργων / προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως εξής:

1.1. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

1.2. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

1.3. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

1.4. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

1.5. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

1.6. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Έχει την εποπτεία επί δωρεών, χορηγιών και κληροδοτημάτων που δεν εμπίπτουν στη διαχείριση της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας.

3. Προΐσταται της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

4. Πρόεδρο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου.

5. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

6. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου, τα οποία δεν ανα- τίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Χασάπη Δημήτριο

Γ. Στον Χασάπη Δημήτριο του Δημητρίου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε, του Αντιπρόεδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως εξής:

1. Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 3. Την υπογραφή των παρακάτω:

3.1. Των αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των ανατροπών (ανακλήσεων) ανάληψης υποχρέωσης.

3.2. Των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης.

3.3. Των αποφάσεων Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαιτεί έγκριση Υπουργού.

3.4. Την έγκριση τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπάνες έως 2.500€ χωρίς ΦΠΑ.

3.5. Των αποφάσεων απ’ ευθείας ανάθεσης.

3.6. Όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με αναδόχους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρεσιών, μισθωτές και εκμισθωτές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά την έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος και τα οποία αφορούν στην διαχείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση χρήση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

3.7. Των προκηρύξεων, διακηρύξεων και απλοποιημένων περιλήψεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδών / παροχή υπηρεσιών, μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

3.8. Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων του μόνιμου και επί θητεία Προσωπικού.

3.9. Των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών του επί συμβάσει προσωπικού.

3.10. Των ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής που βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

3.11. Των Γραμματίων Είσπραξης που αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

4. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του Ιδρύματος.

5. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

6. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα θεμάτων σχετικών με τον χωροταξικό και κτιριακό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

7. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

8. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη των Σερρών, τα οποία δεν ανατίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Μπαντέκα Δημήτριο

Δ. Στον Μπαντέκα Δημήτριο του Βασιλείου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. , του Αντιπρόεδρου Διοικητικών Υποθέσεων, ως εξής:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

2. Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

3. Υπεύθυνο για την υπογραφή των εντολών μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνί- ες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του Πανεπιστημίου καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας.

4. Υπεύθυνος της Αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού.

5. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού.

6. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Οργανισμού και του Οργανογράμματος.

7. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.

8. Προΐσταται και συντονίζει τη Διεύθυνση Πληροφο- ρικής και Δικτύων.

9. Προΐσταται και συντονίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας, τα οποία δεν ανατίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Πηγή: esos.gr

Διαβάστε επίσης: