Έχοντας υπόψη:
  Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, αυτές της παρ. 5 του άρθρου 65 του ιδίου νόμου (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, λόγω της ανάγκης συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και του επείγοντος χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.580.000 € του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη με τίτλο ¨ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ¨.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ¨ στο πλαίσιο του ΕΠ ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨ ΕΣΠΑ 2014-2020.                   
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της φάσης 1 του έργου  ¨Space 4 People¨, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III και έγκριση υλοποίησης σχετικής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου.                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   5ο:    Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την επιστημονική υπηρεσία με τίτλο ¨Εκτίμηση της επικινδυνότητας του φέροντος οργανισμού του Κολυμβητηρίου Σερρών¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   6ο:    Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά  την  υπηρεσία με τίτλο ¨Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων και αντοχών των δομικών υλικών που συνιστούν τον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σερρών¨.               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   7ο:    Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο ¨Έλεγχος του αθλητικού εξοπλισμού αυλείων χώρων σχολείων¨.                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   8ο:    Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός υδροληψίας αντλιοστασίου Μπέλιτσας¨.                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την πληρωμή τελών στην ΔΕΥΑ Σερρών για την σύνδεση με το δίκτυο νερού τεσσάρων (4) κρουνών πλήρωσης ψεκαστικών μηχανημάτων και μίας βρύσης¨.                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για προμήθεια ειδών τεχνολογίας για τη συμμόρφωση των πληροφορια-κών συστημάτων του Δήμου Σερρών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  11ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την πράξη: ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2018 των κληροδοτημά-των:
α) Αποστολίδη Ιωάννη   και
β) Μητσάκου - Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  15ο:   Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση ανανέωσης της ¨Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο CULTURE DIPOLE.                
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 06-10-2019 έως 29-02-2020 που απασχολούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο CULTURE DIPOLE.                                         
Εισηγητής:Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 18-07-2019 έως 05-10-2019 που απασχολούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, με τίτλο ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων - Green Crew¨.                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση τροποποίησης ανάθεσης συνδρομής για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ¨, λόγω μεταφοράς της έδρας στην Λευκωσία Κύπρου και αλλαγής της ονομασίας και της επωνυμίας αυτής.                        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση τροποποίησης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ¨ (2η τροποποίηση) στο πλαίσιο του Ε.Π Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, και αποδοχή επιπλέον χρηματοδότη-σης.                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση δημιουργίας λογιστικής μερίδας σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή των πράξεων:
α) CULTURE DIPOLE   και
β) GREEN CREW
που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.                          
Εισηγητής:Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης της προμήθειας ¨Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ¨.                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη¨.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     
                         Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ., Χράπας Χ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη   και
β) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής
πόλης Σερρών έτους 2016.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:                
α) 1ου ΑΠΕ του υποέργου της πράξης: ¨Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός
των Δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨,
β) 2ου ΑΠΕ ¨Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών
έτους 2018¨, 
γ) 1ου ΑΠΕ ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών¨ και
δ) 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων
πόλης Σερρών έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  29ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                              
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  30ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.                                                           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Κυρτάσογλου Δημητρίου, κατά το μήνα Ιούλιο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  32ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.                                                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Διαβάστε επίσης: